Menu Sluiten

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN NL MOBILITY

Artikel 1     Gebruiksvoorwaarden van de website
Deze gebruikersvoorwaarden bevatten regels omtrent het gebruik van de website www.nlmobility.nl. Door het bezoeken van de website aanvaardt de gebruiker de toepasselijkheid van deze regels. Indien gebruiker deze regels niet wenst te accepteren, dan dient hij/zij de website nadrukkelijk niet te gebruiken.

Artikel 2     Definities
– De Website: www.doetdoet.nl;
– Gebruiker: onderneming of natuurlijk persoon die de Website bezoekt;
– NL Mobility: NL Mobility

Artikel 3     Algemene Voorwaarden
Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden welke door NL Mobility worden gehanteerd en verklaart zich akkoord met de Algemene voorwaarden.

Artikel 4     Koppeling
Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij geen kenmerken van NL Mobility, of verwante grafische voorstellingen, als koppeling naar een andere website zal gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NL Mobility. Voorts stemt Gebruiker ermee in dat hij/zij geen koppeling naar de Website zal maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NL Mobility.

Artikel 5     Illegaal gebruik
Illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot het ongeoorloofd gebruik van frames of koppelingen naar de Website, worden onderzocht en kunnen juridische gevolgen hebben, inclusief maar niet beperkt tot civiele of strafrechtelijke vervolging of vervolging wegens smaad.

Artikel 6     Intellectuele eigendom
Op de Website zijn onderdelen te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, merknamen en andere intellectuele eigendomsrechten op het format en concept) van NL Mobility (en mogelijk van derde partijen) rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud en vormgeving van) de Website zijn voorbehouden aan NL Mobility. Overname dan wel het kopiëren van (delen) van de Website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NL Mobility en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden.

Artikel 7     Rechten en Aansprakelijkheid
Aan de informatie op de Website kunnen door Gebruiker geen rechten worden ontleend. NL Mobility stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website correct, volledig en actueel is, maar NL Mobility garandeert niet dat de informatie die op de Website wordt aangeboden correct, volledig en actueel is. NL Mobility sluit iedere aansprakelijk voor op de Website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie nadrukkelijk uit. NL Mobility is niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van de Website, en/of de informatie op de Website.

Artikel 8     Garantie
De Website is met zorgvuldigheid samengesteld. Het gebruik van de Website biedt evenwel geen garantie op (gewenste) resultaten.

Artikel 9     Aanpassing
NL Mobility behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden aan te passen.

PRIVACY POLICY

NL Mobility respecteert de privacy van alle Gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die een Gebruiker aan NL Mobility verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. NL Mobility zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Via de website kan de Gebruiker doorgelinkt worden naar de website van adviseurs. NL Mobility heeft inzichtelijk naar welke website wordt doorgeklikt. Deze gegevens zullen gebruikt worden om de voortgang te bewaken. Indien en voor zover een Gebruiker op de hoogte wil worden gehouden van de werkzaamheden en acties van NL Mobility, kan de Gebruiker aan NL Mobility een e-mail sturen.

Cookies / Statistiek

Om de Website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de Gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelt en analyseert NL Mobility informatie die verbonden is aan het gebruik van de Website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. NL Mobility analyseert deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan de Website geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van NL Mobility dan kunt u contact met NL Mobility opnemen. In het geval wijziging van de Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt in dit document altijd de meest recente informatie.