Diplomatic Council
NL Mobility op Facebook
Open Menu

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NL MOBILITY

Artikel 1    Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
(a)  Leden: natuurlijke en/of rechtspersonen die via de website/het platform van het bedrijf NL Mobility, door NL Mobility in contact worden gebracht met partners van NL Mobility;
(b)  Partner: een bij NL Mobility aangesloten ondernemer, die door NL Mobility in contact wordt gebracht met een van de Leden, teneinde zijn/haar product/dienst aan de Leden te kunnen verkopen;
(c)  Opdrachtgever: de Leden en de Partners;
(d)  NL Mobility: het bedrijf NL Mobility;
(e)  Werkzaamheden: het verrichten van diensten ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder onder meer moeten worden verstaan het in contact brengen van afnemers met aanbieders van producten en diensten, verband houdend met elektrisch vervoer, een en ander in de ruimste zin van het woord. Onder Werkzaamheden wordt niet verstaan de werkzaamheden die de Partners van NL Mobility uitvoeren;
(f)  De Website: www.nlmobility.nl.

Artikel 2    Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen NL Mobility en een Opdrachtgever, behoudens voor zover de wet- en/of regelgeving de toepassing van deze voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2.2    De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door NL Mobility uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 Artikel 3    Aanvang Werkzaamheden

3.1    De Werkzaamheden vangen aan op het moment dat:
 - een Partner lid wordt van NL Mobility althans aan NL Mobility de opdracht geeft om haar in contact te brengen met Leden althans haar producten aan te bieden op de Website;
-  één van de Leden contact opneemt met één van de adviseurs van NL Mobility, zijnde Partners.
3.2    De Werkzaamheden zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever aan NL Mobility via de Website verstrekte informatie.

Artikel 4    Inspanningsverbintenis en garanties

4.1    NL Mobility bepaalt de wijze waarop de Werkzaamheden worden uitgevoerd zelf. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden rust op NL Mobility een inspanningsverbintenis.
4.2    NL Mobility zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten, maar garandeert jegens de Leden geenszins dat de door hen beoogde/gewenste resultaten en (financiële) voordelen worden behaald.
4.3    NL Mobility garandeert jegens de Partners geenszins dat door hen beoogde/gewenste resultaten worden behaald.
4.4    NL Mobility heeft beoogd zo volledig mogelijk te zijn in de informatievoorziening op de Website, maar staat niet in voor de juistheid van de gegevens noch heeft zij absolute volledigheid beoogd.
4.5    Opdrachtgever verklaart zich bekend met de onderzoeksplicht die op hem/haar rust en verklaart zich bekend met het feit dat de informatievoorziening van NL Mobility slechts een hulpmiddel is, maar onvoldoende is om een volledig beeld over de betreffende materie te verkrijgen.
4.6    Indien voor de uitvoering van de Werkzaamheden/de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van NL Mobility staat of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, heeft NL Mobility (in ieder geval) het recht de uitvoering van Werkzaamheden/de overeenkomst op te schorten.
4.7    Eventueel door NL Mobility toegezegde (leverings-)termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5    Intellectuele eigendom en Data

5.1    Partijen erkennen dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend (aanspraken op) patenten, auteursrechten, merk- en octrooi(-aanvragen dan wel registraties), concepten en applicaties, welke worden ontwikkeld, aangevraagd, dan wel geregistreerd met betrekking tot de Website eigendom worden en/of zijn en/of blijven van NL Mobility. De Partner heeft in dit kader geen enkele aanspraak jegens NL Mobility op de intellectuele eigendomsrechten.
5.2    Partijen erkennen dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend (aanspraken op) patenten, auteursrechten, merk- en octrooi(-aanvragen dan wel registraties) en concepten, welke worden ontwikkeld, aangevraagd dan wel geregistreerd met betrekking tot het door NL Mobility ontwikkelde concept, de content van de Website en/of de  marketing- en communicatieaanpak met betrekking tot de Website, eigendom zijn/worden en blijven van NL Mobility. Opdrachtgever heeft in dit kader geen enkele aanspraak jegens NL Mobility op de intellectuele eigendomsrechten.
5.3    Indien en voor zover Opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen in dit artikel is bepaald, is NL Mobility gerechtigd om de door haar geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 6     Honorarium

Het honorarium van NL Mobility (ter dekking van de gemaakte kosten), zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting op door NL Mobility bepaalde tijdstippen dan wel na volbren¬ging van de Werkzaamheden aan de Partner(s) in rekening gebracht.

Artikel 7     Betaling

7.1    Betaling van facturen door een Partner dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, tenzij anders overeengekomen is dan wel anders schriftelijk is vermeld.
7.2    Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van een Partner niet op.
7.3    Indien Partner niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, dan wel niet binnen een schriftelijk nader overeengekomen termijn heeft betaald, is Partner van rechtswege in verzuim en heeft NL Mobility, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Partner de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten van NL Mobility.
7.4    Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buiten¬gerechtelijke, ontstaan ten gevolge van incassering van de vordering komen voor rekening van de Partner. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de Partner verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 500 (vijfhonderd euro).
7.5    Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Partner naar het oordeel van NL Mobility daartoe aanleiding geeft, is NL Mobility gerechtigd van de Partner te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door NL Mobility te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien de Partner nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is NL Mobility gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Partner aan NL Mobility uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
7.6    Onverminderd iedere mededeling door de Partner bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door de Partner, zullen betalingen van de Partner steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de NL Mobility openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door de Partner verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van NL Mobility.

Artikel 8     Reclame

8.1    Een reclame met betrekking tot de facturen dient schriftelijk aan NL Mobility te worden kenbaar gemaakt, binnen dertig dagen na factuurdatum.
8.2    Een reclame met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden dient schriftelijk aan NL Mobility te worden kenbaar gemaakt binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek.
8.3    Een reclame met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden schort de betalings¬verplichting van de Partner niet op. De Partner is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of andere geleverde diensten van NL Mobility te weigeren waarop de reclame geen betrekking heeft.

Artikel 9     Overmacht

9.1    Indien NL Mobility haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begre¬pen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onder¬neming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat NL Mobility in staat is haar verplichtingen op de overeengeko¬men wijze na te komen.
9.2    Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat NL Mobility gehouden is tot vergoeding van enige schade, op enigerlei wijze verband houdend met die opzegging.

Artikel 10     Aansprakelijkheid

10.1    NL Mobility zal de Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van NL Mobility mag worden verwacht.
10.2    NL Mobility is nimmer aansprakelijk voor de werking van en/of gebreken in de producten welke door een Partner aan één van de Leden geleverd worden noch is NL Mobility aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit eventuele rechtsverhoudingen tussen de Partners en de Leden noch is NL Mobility aansprakelijk voor de inhoud van de Website.
10.3    NL Mobility is uitsluitend aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de Werkzaamheden aan haar toerekenbare gemaakte fouten. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar van NL Mobility wordt uitgekeerd.
10.4    Indien NL Mobility voor de schade als gevolg van aansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder een/de verzekering is de aansprakelijkheid van NL Mobility  beperkt tot maximaal tweemaal het door NL Mobility met betrekking tot de betreffende Werkzaamheden aan Partner gefactureerde en door Partner betaalde bedrag, tenzij er aan de zijde van NL Mobility sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
10.5    Opdrachtgever vrijwaart NL Mobility tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
10.6    NL Mobility is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, NL Mobility of derden.

Artikel 11     Internetgebruik

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zullen Opdrachtgever en NL Mobility (onder meer) door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel NL Mobility als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virussen. Opdrachtgever en NL Mobility stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als NL Mobility zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of NL Mobility ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 12     Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1    Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en NL Mobility is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2    Tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden alle geschillen verband houdende de Werkzaamheden en/of de (rechts-) verhouding tussen Opdrachtgever en NL Mobility in eerste uitsluitend beslecht door de naar de normale regelen van competentie bevoegde rechter te Rotterdam.